Szociális intézményeink

2009. november 12. csütörtök, 13:36 adminisztrátor
Nyomtatás
Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja Zalaegerszeg

Intézményvezető: Németh András
Cím: 8900. Zalaegerszeg, Hock János út 98.
Telefonszám: 06 92/ 323-000
Honlap: www.hajlektalan.info

Szociális alapszolgáltatások:
Szakosított ellátások:
Egyéb szolgáltatások:
Családok Átmeneti Otthona Zalaegerszeg
Az intézmény

Neve: Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona
Székhelye: Zalaegerszeg, Hock J.u.98.
Fenntartó: Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Felügyeleti és ellenőrző szerv: Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Zala Megyei Területi Kirendeltsége
Intézményvezető neve: Somogyi Emőke
Tel.: 06 92/ 510-445
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A zalaegerszegi családok átmeneti otthona jelenleg 13 család befogadására alkalmas, 40 férőhelyes gyermekjóléti intézmény. Feladata a gyermekvédelmi törvény és a végrehajtó rendeletei szerint az otthontalanná vált vagy bántalmazott család együttes elhelyezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya elhelyezése, illetve az átmeneti gondozás biztosítása.
Az intézmény 7 fő szakembert foglalkoztat főállásban. Megbízási szerződéssel jogász illetve pszichológus segíti a szakmai munka hatékonyabbá tételét.

Működési, illetékességi terület:
Az intézmény Zalaegerszeg város, városkörnyéke, valamint a szükség szerint Zala megyében élő otthontalanná vált családok előtt nyitott. A rászoruló családok, az intézmény gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott, átmeneti gondozást biztosító szolgáltatásaival, az intézményi rend keretei közt élhetnek.

Történeti visszatekintés

Az otthon működésének kezdete megelőzte a gyermekvédelmi törvény megjelenését. Zalaegerszegen az első hajléktalanellátó intézmény 1994 novemberében nyitotta meg kapuit a rászorulók előtt. Ezzel szinte párhuzamosan jelent meg a hajléktalan férfiak mellett, az anyák és gyermekeik elhelyezésének szükségessége is.
A problémát érzékelve a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 1995 december 6.-án ellátási szerződést kötött Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Zalaegerszeg város Önkormányzata vállalta, hogy ingyenes használatba ad egy épületet a Vöröskereszt szervezetének, aki vállalja az intézmény fenntartását és működtetését. A Vöröskereszt az épületet fokozatosan kialakította, majd 1996. június 1-től rendeltetésszerűen használta. Ebben az épületben nyílt lehetőség hajléktalanná vált családok - akkor még csak anya és gyermeke(i) – ellátására, 15 fő férőhelyszámmal. A női átmeneti szálló és a gyermekek átmeneti otthona, a hajléktalanokat ellátó intézmény részlegeként kezdete meg működését.
Ebben az időszakban 10 fő gyermek és 5 fő hajléktalan nő elhelyezésére nyújtott lehetőséget, így a gyakorlatban 5 család elhelyezését biztosította. A működési engedélyeket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője adta ki.
Az intézmény 1997. december 31-től Családok Átmeneti Otthona néven ideiglenes működési engedélyt kapott, mint alapellátás keretében működő átmeneti gondozást nyújtó intézmény.
Az 1999 -es év végén felvetődött a Vöröskereszt által működtetett intézmények új épületbe való költözésének lehetősége. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolta a Zalaegerszeg, Hock J. út 98. szám alatti négyszintes , közel 2000 négyzetméteres (valamikor irodaépület) ingatlant , mely épületet határozatlan időre használatba adott a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének. A Vöröskereszt vállalta, hogy létrehozza a Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja elnevezésű intézményt, valamint itt működteti tovább a Családok Átmeneti Otthonát.
Az intézmény a jelenleg is működő formájában, 2001. február 15-től rendelkezik határozatlan időre szóló működési engedéllyel.

Az intézmény célja

A válsághelyzetbe került családok segítése, önálló életvezetési képességének megtartása, az emberi jogok tiszteletben tartásával, és a gyermekek mindenek felett álló érdekének képviseletével.
A családok átmeneti otthona azt a minimális intervenciós célt szolgálja, hogy a válsághelyzet ellenére a család együtt maradjon, és a családtagok közösen tudják leküzdeni az akadályokat.

Az intézmény célja továbbá, hogy átmeneti időre biztonságos, stabil hátteret nyújtson az otthontalanná váló családok, gyermekes anyák részére gyermekeik neveléséhez, gondozásához annak érdekében, hogy a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott elvek mind teljesebben érvényesülhessenek. Az otthon munkatársai minden lehetséges támogatás megszervezésével közreműködnek abban, hogy a család otthontalansága mielőbb megszűnjön, élethelyzetük megnyugtatóan rendeződjön.
Az otthon lehetőséget biztosít krízishelyzetbe került kismamák ellátására is.

Otthonunk szolgáltatásai az igényeknek megfelelően, a legszélesebb körben kínálnak közvetlen segítséget:

Az intézmény szolgáltatásai
A Családok Átmeneti Otthona biztosítja:

A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során:
A Családok Átmeneti Otthona a szülő, illetve a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya számára biztosítja:
Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, segítséget nyújt szükség szerinti ápoláshoz, szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutáshoz, az intézmény keretei között megoldható gyógykezeléshez. Rendszeres védőnői felügyelet keretében biztosítja a gyermekek egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, egészségügyi tanácsadást, szűrést.
Az intézmény gondoskodik továbbá, a gyermekeket ért lelki sérülések gyógyításához, személyiségi korrekciójához szükséges terápiához való hozzájutásról.

Együttműködve az ÁNTSZ-al gondoskodik az egészséget veszélyeztető kockázati tényezők feltárásában, megszüntetésében.

Szükség esetén megvásárolja az orvos által felírt gyógyszereket. Vény nélkül kapható gyógyszerkészletéből, gyógyászati segédeszközökből, a Magyar Vöröskereszt készletéből szükség szerint ellátást biztosít.

A szolgáltatás igénybevételének módja:

Az intézmény szolgáltatásait a rászorulók néhány napra vagy 12 hónapra is igénybe vehetik. A felvétel az ellátást igénybevevő kérésére történik.

A felvétel menete:

Az elhelyezési kérelmet (ha a bekerülés körülményei lehetővé teszik) írásban kérjük, melyhez más szakember javaslata is csatolható. A befogadásról az intézmény vezetője dönt, a kérelem és a gyermek körülményeiről való tájékozódást követően.
Intézményünkbe került családok esetén a cél az, hogy minél előbb megtaláljuk a kijutási lehetőségeket. Ennek érdekében segítséget nyújtunk az anyának abban, hogy gyermekét bölcsödébe, óvodába adja és munkát vállaljon. A munkahely felkutatásában, a gyermekek bölcsödében, óvodában történő elhelyezésében szükség szerint segítséget adunk.
Arra törekszünk, hogy a lehető legrövidebb ideig tartson az átmeneti gondozás, és ez idő alatt minél inkább a szülőknél maradjon a gyermekkel szembeni felelősség.

Az ellátást igénybevevő nagykorú, szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő az ellátásért köteles térítési díjat fizetni. A személyi térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai, a gyermekek száma és az intézményi térítési díj figyelembevételével állapítjuk meg.

A családgondozók által nyújtott segítő tevékenység:
A gondozónők által nyújtott segítő tevékenység:
Az érdekvédelem gyakorlásának módja:

Intézményünkben elhelyezett gyermekek és szüleik, az ellátásukhoz kapcsolódó érdekvédelmet, a következő módokon gyakorolhatják:

Érdek-képviseleti Fórum működtetésével teremtjük meg a lehetőséget, hogy a szülők és gyermekeik véleményt nyilváníthassanak a számukra nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyüket érintő ügyekről, továbbá gondoskodik arról, hogy a gyermek véleményét a gondozás, nevelés során – korára, fejlettségi szintjére tekintettel – figyelembe vegyék.
A fórum feladata, hogy megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat, és döntését követően szükség esetén intézkedéseket kezdeményezzen a fenntartónál. Az érdek-képviseleti fórum az intézmény vezetőjénél valamely gyermeket érintő ügyekben véleménynyilvánítási, az intézmény alaptevékenységével kapcsolatban javaslattételi, a házirendet illetően véleményezési joggal rendelkezik.
Az intézményvezetőnél tett panasszal élhet a gyermek vagy szülője az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme esetén, továbbá az intézmény dolgozója ellen, ha az kötelezettségét elmulasztotta. Az intézményvezető kötelessége kivizsgálni a panaszt, és 15 napon belül tájékoztatni a panaszost annak eredményéről és az esetleges intézkedésekről.

Az ellátás megszűnésének módja:


Az ellátás az azt kiváltó ok megszűnéséig, de legfeljebb 12 hónapig tarthat, szükség esetén legfeljebb egyszer 6 hónappal, illetve a tanítási év végéig meghosszabbítható.
Meg kell szűntetni a gondozást, ha sikerült megoldani a gondozást szükségessé tevő problémát, ha a gondozás meghatározott időtartama letelt, vagy ha a szülő azt kéri. A gondozás meghosszabbítása a szülő kérelmére vagy beleegyezésével történhet, és csak akkor alkalmazható, ha reális lehetőség van arra, hogy a probléma ez idő alatt megoldódik. Amennyiben erre nincs esély, haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges intézkedés megtételére. Ha a szülő két éven belül másodjára kéri gyermeke ugyanazon intézményben történő elhelyezését, szintén értesíteni kell a gyámhivatalt.
Az intézményvezető az ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten, súlyosan megsérti vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn.
Az intézményvezető az ellátás megszűnéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

Közösségi programok
A családok szabadidejének minél hasznosabb eltöltése érdekében, közös szabadidős programok ( kirándulások, mozi, közös főzés, tanácsadások stb. ) szervezése történik intézményünkben, az alábbi témákban:
          o Filmvetítés
          o Gyöngyfűzés
          o Üvegfestés
          o Ünnepekre való közös készülődés
          o Kirándulás
          o Táborozás (lehetőség szerint)

Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye, Nagykanizsa


Intézményvezető: Barbarics László
Cím: 8800. Nagykanizsa, Dózsa György. u. 73.
Telefonszám: 06 93/ 313-650
E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nagykanizsán a hajléktalan-ellátás feladatainak ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződésnek megfelelően a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által fenntartott, Magyar Vöröskereszt Átmeneti Szálló intézmény keretében valósult meg.

Az integrált intézmény a Dózsa Gy. u. 73. szám alatt és a Kórház u. 5. szám alatti telephelyekkel, illetve az utcai szociális munkások részére a városközpontban egy irodával rendelkezik. A Dózsa Gy. u. 73. sz. alatt kapott helyet az Átmeneti Szálló, Férfi Éjjeli Menedékhely, Nappali Melegedő és a Népkonyha. A Kórház u. 5. sz. alatt a Női Éjjeli Menedékhely található.

A Dózsa Gy. úti telephely lakókörnyezetben található, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. A járdák kiépítettek. Az intézménynek helyet adó épületrész egy helyi védelem alatt álló építészeti értéknek nyilvánított, 1902. évben épült kaszárnya, melynek külső homlokzati része rendkívül leromlott állapotban van, annak ellenére, hogy az intézmény valamennyi ablakát az elmúlt évben cseréltette a fenntartó. Mind a hajléktalanok, mind az intézmény dolgozói számára nehézséget jelent, hogy az épületegyüttes egyben a város legnépesebb szegénynegyede. Gyakoriak az intézménybe tartó hajléktalanok sérelmére elkövetett bűncselekmények.

A Kórház úti telephely a város centrumában lévő családi ház, amelyet a városrendezési terveknek megfelelően a közeljövőben felszámolnak.

Ellátási szükségletek alakulása

Nagykanizsán egyidejűleg, az ellátó intézménnyel gondozási kapcsolatban lévő hajléktalanok száma 110 – 130 fő. Az ellátott hajléktalanok száma az évek során jelentősen nem változott. Az átmeneti szálló kihasználtsága közel 100%-os, az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága a nyári hónapokban sem csökkent 70% alá. A téli hónapokban pedig 25 ideiglenes férőhelyre volt még szükség.

Az intézmény szolgáltatásainak biztosítása

Étkeztetés

Az intézmény népkonyháján a szociálisan rászorultak részére munkanapokon és az év végi ünnepnapokon ebédre egytálételt biztosítottunk térítésmentesen. Naponként 100 adag ételt szolgáltunk fel, melyet kifőzdéből rendeltünk.

Nappali melegedő


Munkanapokon reggel 8 órától délután 16.30-ig a nappali melegedőn az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő ellátást nyújtottunk. Ennek keretében biztosítottuk a közösségi együttlét, pihenés, személyes tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása, ételmelegítés, tálalás és elfogyasztás feltételeit. Munkanapokon reggelit szolgáltunk fel.

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka keretében az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítését végeztük.

Átmeneti szállás

Az átmeneti szálláson 4-6 személyes szobákban lakók számára biztosítjuk a ruházat tisztításához szükséges feltételeket, a személyes tárgyak biztonságos megőrzését, ágyneműt, tisztálkodáshoz szükséges textíliát. Napi hat órai időtartamban végeztük szociális és mentálhigiénés gondozásukat, a szállóról való továbblépéshez személyre szóló segítséget nyújtottunk, segítettük a családi-, társadalmi kapcsolataik ápolását, hivatalos ügyeik intézését. Az intézmény orvosi rendelőjében heti rendszerességgel, a háziorvosi rendelőben naponta orvosi ellátást biztosítottunk szerződtetett háziorvos segítségével.

Éjjeli menedékhely

Az éjjeli menedékhelyen biztosítjuk a személyek éjszakai pihenését, a közösségi együttlét, ételmelegítés, étkezés, tisztálkodás feltételeit. Napi négy órában szociális munkát, szociális információk szolgáltatását és tanácsadást végzünk. Az éjjeli menedékhely külön férfi és női részleggel üzemel.

Családok Átmeneti Otthona, Nagykanizsa

A Családok Átmeneti Otthona átmeneti időre – a gyermekjóléti alapellátás keretén belül – bentlakásos elhelyezést biztosít az otthontalanná vált családok, illetve gyermeküket egyedül nevelők számára. Az intézményben 12 lakószoba áll rendelkezésre a családok fogadására. Az intézményben való elhelyezés megakadályozza, hogy a szociális és anyagi okok miatt kilátástalan helyzetbe került családokban a gyermekeket a szülőktől el kelljen választani. Intézményünk legfontosabb feladatai közé tartozik a sérült családi kötelékek helyreállítása, a családi alrendszerek átjárhatóságának, rugalmasságának megteremtése, valamint az önálló életvitelre való képesség megteremtése.

Az intézmény biztosítja a családok életvitelszerű tartózkodását, családonként külön lakószobában, közös konyha és fürdőszoba használattal, az alábbiak szerint.

Lakókörnyezet, lakhatás:
Szociális – mentális – egészségügyi ellátás:
Jogi és pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás:
Egyéb szolgáltatások:
Az intézmény a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 51. §-a értelmében a teljes körű ellátás keretében munkanapokon biztosítja a gyermekek számára az életkoruknak megfelelő napi egyszeri meleg ebédet, meleg reggeli itallal a reggelit, illetve a hideg vacsorát. Az egészséges táplálkozás követelményének megfelelően biztosított étrendet az intézmény kiegészíti, ha azt a szülő nem tudja biztosítani gyermeke számára. Az Otthon a Vöröskereszt részére juttatott adományokból rendszeresen tud biztosítani alapvető kiegészítő élelmiszereket. Szabadidő-pedagógiai elemként a szakgondozók segítségével hétvégenként, valamint alkalmanként (pl.: karácsony) közös főzési lehetőséget teremtünk, biztosítva ezáltal a napi egyszeri meleg ételt ezeken a napokon is.

Gyermekenként a mindennapos tisztálkodás eszközeit szükség szerint, a csecsemőkorú gyermekek esetén szükséges speciális eszközöket (pl.: babakád, vesetál, pólya, textilpelenka, babakocsi stb.) minden esetben biztosítjuk a Magyar Vöröskereszt adománykészletéből. Előzetes felmérés alapján minden gyermek számára gondoskodunk elegendő alsóruházatról, az évszaknak megfelelő váltóruháról, tornaruháról, lábbeliről.

Az iskolai oktatásban résztvevők részére a szükséges tankönyveket, tanszereket, és egyéb iskolai felszereléseket, a szülő akadályoztatása esetén a tandíjat, illetve az iskolába járással felmerülő költségeket is átvállaljuk.

Az intézményben az 1997. évi XXXI. tv. 146-151.§-a, a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet, valamint a 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet értelmében a rendszeres jövedelemmel, illetve vagyonnal rendelkező szülő személyi térítési díjat köteles fizetni. A térítési díjat – átmeneti gondozás esetén – havonta, utólag kell megfizetni. A személyi térítési díj számítása a kötelezett jövedelmi viszonyai és a gyermekek számának figyelembevételével történik. Az ellátás az első hónapban térítésmentes.

Módosítás: ( 2009. november 12. csütörtök, 13:48 )